Presented 7 Reports of Labour Committee in Loksabha

As Chairman of Labour Committee of Parliament, I presented Report No 46 to 52, total 7 Reports of the Committee in LokSabha today

आज लोकसभेमध्ये कामगार समिती चेअरमन म्हणून समितीचे अहवाल क्र.46 ते 52 असे एकूण 7 अहवाल सादर केले