“India of my Dream” essay-painting competition – Puraskar Vitaran Sohla – Shivaji Shikshan Sanstha, Ghatkopar

“India of my Dream” essay-painting competition – Puraskar Vitaran Sohla – Shivaji Shikshan Sanstha, Ghatkopar