Gow Vansh Hatya Pratibandh Act: BJP MP’s lead by Dr.Kirit Somaiya met Rashtrapati

Gow Vansh Hatya Pratibandh Act: BJP MP’s lead by Dr.Kirit Somaiya met Rashtrapati »

BJP MP’s lead by Dr.Kirit Somaiya met Rashtrapati Pranab Mukherjee for Maharashtra Gow Vansh Hatya Pratibandh Act along with Kirit Somaiya, Gopal Shetty,