मुलुंड स्थानक पादचारी पुल फेब्रवारीपर्यंत चालू होणार

Mulund station Foot over bridge work on final stage, pillar and girders installation done. Work be completed by end of Feb. 

मुलुंड स्थानक पादचारी पुलाचे काम अंतिम टप्प्यात, पिलर आणि गर्डर बसवण्याचे काम पूर्ण, फेब्रवारीपर्यंत पुल चालू होणार